SEVGİLİNİN RÜYASINA GİRME DUASI

Sevgilinin rüyasına girme duası olarak okunan birçok dua mevcuttur. Ancak bu noktada esas önem taşıyan şey; hangi duanın daha etkili olacağıdır. Sevgilinin rüyasına girmek için şimdiye kadar birçok dua ve manevi çalışmalar yapılmıştır.

Sevdiği kişinin rüyasına girmek pek çok kişinin istediği bir durumdur. Rüyaya girerek kişinin aklında daha kalıcı bir yere sahip olunur. Rüyada görülen kişilere karşı bilinçaltında anlaşılmaz bir yakınlık oluşur. Bu yakınlık sevgilileri daha da bağlayarak ilişkilerini güçlendirir. Sevgilinin rüyasına girme duası bu nedenle oldukça önemlidir.

 

Tüm insanlar, sık sık gördükleri ya da aşina oldukları şeylere/kişilere karşı daha pozitif yaklaşma eğilimdedir. Sevgilinin rüyasına girme duası sayesinde, sevdiğiniz kişi sizi rüyasında görür ve sabah uyandığında aklına gelen ilk kişi siz olursunuz.

 

Bu duadan önce yapılması önemli olan hususlar bulunur. İlk olarak; sessiz ve sakin bir ortamda bulunmak gerekir. Ardından bütün odak toplanarak niyet edilir. Ve duanın 3 defa okunması sağlanır. Dua 3 kere okunduktan sonra Fatiha suresi okunur. Fatiha ise tam 33 kez tekrar edilmelidir.

 

Sevgilinin rüyasına girme duası:

 

“Akaddu nevme binti ala mehabbeti bin muhabbeti ve aşki bir hürmetis suretil fatiha”

 

Bu duayla birlikte fatiha suresi’nin okunmasıyla sevgilinin rüyasına girme duası ritüeli tamamlanır.

SEVDİĞİNİ RÜYADA GÖRME DUASI

 

Bu duayı belli zaman aralıklarında okumak gerekir. İstenen şartların sağlanması ile birlikte aşık olduğunuz kişiyi rüyanızda görebilirsiniz. Bu dua genel olarak Perşembe geceleri okunmalıdır.

 

Sevdiğini rüyada görme duası:

 

Behhın behhm ramyahın terfikin terfikin infirü hıfafen ve sikalâ yâ eyyühellezîne âmenû iza nûdiye lissalâti min yevmi’l cümü’ati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a zâliküm hayrün leküm in küntüm ta’lemûne bihakkı ci’tüm min ece-lihi tai’îne insarafû min ecelihi mü’azzezîne mükerramîn za-like tehfifün min rabbiküm ve rahmetün iza zülzileti’l ardu zilzalehe ve ahracetil ardu eskalehe ve kale’l insanü ma leha yevmeizin tühaddisü ahbarehe bi enne rabbeke evhâ leha yevmeizin yasdürünnasü eştata eştata eştata barekellâhü fîküm ve aleyküm

 

 

ADİYAT SURESİ VE RÜYA GÖRME

 

Adiyat suresi de birinin rüyasına girmek için okunan etkili dualardandır. Bu dua okunmadan önce kesinlikle gusül abdesti alınması tavsiye edilir. Gusül abdestinin alınmasının ardından niyet edilmelidir. Ve edilen niyet içtenlik, samimiyet içermelidir. Bunlar tamamlanırsa, sevdiğin kişinin rüyasına girmek ya da birinin rüyasına girmek oldukça kolaylaşır.

Yaklaşık 7 gün içerisinde etkisini gösteren bir uygulamadır.

 

Birinin rüyasına girmek için Adiyat suresi:

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

Vel adiyati dabha

Fel muriyati kadha

Fel muğırati subha

Fe eserne bihı nak’a

Fe vesatne bihı cem’a

İnnelinsane li rabbihı le kenud

Ve innehu ala zalike le şehıd

Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur

Ve hussıle ma fis sudur

İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir.

 

 

KENZÜL DUASI VE RÜYA GÖRME

 

Kenzül duası okunursa, Allah kuluna istediği her kapıyı açar. Rüyada birini görmek için ya da birinin rüyasına girmek için okunur. Dua okunmadan önce niyet ne ise o belirtilmelidir. Abdest almak şarttır. Bu duayı kalpten ve temiz niyetli okumakta oldukça önem taşır.

 

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.